Mobile Menu

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại luật đầu tư 2020

Nội dung bài viết

Từ ngày 01/01/2021. Luật đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực với nhiều sự thay đổi so với luật đầu tư 2014 trong đó có thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Theo quy định của Pháp luật, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư (ERC) của công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020 có gì điều chỉnh? Legalzone chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại luật đầu tư 2020 để quý khách hàng tham khảo trong bài viết dưới đây:

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Thủ tục thay đổi mục tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thay đổi mục tiêu dự án là nội dung thay đổi khó khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục có thể phát sinh việc xin ý kiến chấp thuận nội dung điều chỉnh tại các Sở, ban ngành có liên quan. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 41 Luật đầu tư 2020 thì GCN đầu tư cấp theo quyết định chủ trương đầu tư khi thay đổi, bổ sung mục tiêu dự án sẽ phải điều chỉnh lại quyết định chủ trương đầu tư. Thông thường việc bổ sung mục tiêu dự án sẽ phải thực hiện đồng thời với điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư của dự án, trường hợp các nội dung điều chỉnh là đơn lẻ thì nhà đầu tư phải lập bản giải trình nội dung điều chỉnh để củng cố hồ sơ đăng ký thay đổi mục tiêu hoạt động trên GCN đăng ký đầu tư đã nộp.

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp thay đổi vốn đầu tư, quy mô dự án, thay đổi nhà đầu tư

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

g) Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

4. Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;

b) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;

d) Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;

đ) Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

e) Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký cũng đồng thời là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Công ty được phép điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án khi đảm bảo các điều kiện sau:

+ Giải trình được phương án đảm bảo hoạt động dự án theo nội dung điều chỉnh.

+ Thực hiện việc báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

>>> Tham khảo bài viết: Đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2020

Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư là thủ tục không được quy định tại Luật đầu tư 2020. Nhà đầu tư khi không góp đủ vốn trong thời hạn cam kết thì căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 cơ quan quản lý đầu tư xác định lại tư cách pháp lý của nhà đầu tư để xem: (i) Việc không góp đủ vốn có làm mất tư cách thành viên, cổ đông của nhà đầu tư không? (ii) Việc không góp đủ vốn có thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không?

Song song đó, căn cứ vào thực tiễn triển khai dự án mà nhà đầu tư trình bày, cơ quan quản lý đầu tư sẽ quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc điều chỉnh này.

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Kinh nghiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư Luật sư Trí Nam thấy rằng thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư sẽ gặp vướng mắc do 3 nhóm nguyên nhân chủ yếu sau:

◊Vướng mắc do tồn đọng trong việc triển khai dự án theo cam kết

– Chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án;

– Chưa thực hiện đúng thời hạn góp vốn của nhà đầu tư theo tiến độ dự án đã cam kết.

– Chưa thực hiện đúng các bước triển khai dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư.

– Chưa kiểm toán BCTC công ty năm tài chính gần nhất.

– Chưa hoàn thành việc xin giấy phép lao động và đăng ký tạm trú cho Giám đốc thuê là người nước ngoài.

◊Vướng mắc do thiếu hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Công ty do pháp nhân nước ngoài đầu tư không có quyết định chấp thuận nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty nước ngoài.

– Không có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tiến hành tăng vốn.

– Không có đủ tài liệu chứng minh địa chỉ trụ sở chính thuộc sở hữu hợp pháp của công ty khi tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

– Không có đủ tài liệu của nhà xưởng được thuê là kho hàng hoặc địa điểm triển khai dự án.

– Không có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

>>> Tham khảo bài viết: Điều kiện kinh doanh bất động sản 2021

◊Vướng mắc do dự án không đủ điều kiện điều chỉnh GCN đầu tư

– Công ty lỗ lũy kế các năm nhưng muốn mở rộng quy mô đầu tư.

– Đăng ký mở rộng mục tiêu dự án nhưng không mở rộng quy mô đầu tư.

– Nội dung điều chỉnh thay đổi trên Giấy chứng nhận đầu tư không phù hợp với dự án đã đăng ký.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành

  • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật các nội dung thay đổi áp dụng cho trường hợp công ty vốn nước ngoài thay đổi đăng ký đầu tư đồng thời với thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
  • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp và giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản mới nhất.
  • Bản sao quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh áp dụng cho công ty nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Như vậy nhà đầu tư phải xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Bản sao báo cáo tài chính kiểm toán
  • Quyết định về việc điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư của nhà đầu tư;
  • Các tài liệu cần có áp dụng cho từng nội dung điều chỉnh

>>> Tham khảo bài viết: Tổng hợp các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

Nhìn vào danh mục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh bạn có thể thấy với mỗi nội dung thay đổi mà công ty vốn nước ngoài cần phải lập hồ sơ khác nhau.

Thời gian giải quyết thủ tục xin cấp GCN đăng ký đầu tư điều chỉnh

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện nay là 15 ngày kể thời gian công ty nước ngoài sửa đổi, bổ sung hồ sơ sai theo hướng dẫn của SKHĐT hoặc BQL khu công nghiệp. Pháp luật quy định cơ quan quản lý đầu tư sẽ phải ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu thấy hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư chưa đúng trong vòng 03 – 05 ngày làm việc.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh

Thông thường các nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như tên dự án, nhà đầu tư không ảnh hưởng đến cam kết triển khai dự án, các yếu tố về triển khai dự án đã nêu trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu nên doanh nghiệp thường triển khai khá đơn giản. Tuy nhiên những nội dung liên quan đến việc triển khai dự án, quy mô dự án bao gồm: Bổ sung mục tiêu dự án, Thay đổi quy mô dự án, Thay đổi tổng vốn đầu tư dự án,…nhà đầu tư phải giải trình chi tiết lý do điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành và chứng minh năng lực về tài chính về kinh nghiệm sẽ triển khai dự án hiệu quả. Khi đó cơ quan quản lý đầu tư mới chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho doanh nghiệp. Chính điều này đã gây vướng mắc và khó khăn cho công ty vốn nước ngoài nếu muốn tự thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Legalzone

Legalzone chuyên dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư nhanh, uy tín cho công ty nước ngoài tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam,… Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về thủ tục đầu tư kết hợp với sự nhiệt tình, tận tâm và mối quan hệ sâu sắc, rộng rãi của luật sư giúp cho công việc được triển khai thuận lợi.

Legalzone nhận làm nhanh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh để đáp ứng mong muốn sớm được triển khai dự án đầu tư theo các nội dung mới mà nhà đầu tư đưa ra. Quy trình triển khai dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật sư như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu cần điều chỉnh của khách hàng.

Bước 2: Phân tích quy định của pháp luật và mức độ đáp ứng điều kiện của khách để tư vấn chi tiết.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo từng nội dung thay đổi cụ thể.

Bước 4: Đại diện theo ủy quyền nộp và trao đổi về hồ sơ, chỉnh lý hồ sơ nếu có với cơ quan chức năng.

Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng tại địa điểm của quý khách hàng.

Bước 6: Tư vấn những vấn đề có liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: quản lý nội bộ, thủ tục thuế….

Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn, hỗ trợ và đồng hành cùng bạn trong quá trình thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

 

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top