Ưu đãi đầu tư và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Nội dung chính của bài viết

Nhà đầu tư khi tham gia hoạt đồng đầu tư kinh doanh có thể nhận được các chính sách ưu đãi đầu tư do nhà nước quy định. Vậy thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây Legalzone xin được chia sẻ quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định mới nhất tới quý khách hàng.

Ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư

Văn bản pháp luật điều chỉnh quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

  • Luật đầu tư 2020
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nội dung chi tiết quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư là cách thức để nhà nước khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh; nhằm mục đích tạo các điều kiện thuận lợi; môi trường đầu tư lành mạnh cho nhà đầu tư.

Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư có sự khác biệt đối với dự án thuộc diện và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Tùy thuộc vào tính chất của dự án đầu tư mà chủ đầu tư có thể căn cứ để xác định thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; văn bản quyết định chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây:

  • Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
  • Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này; nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế; cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư

Ví dụ:

Đối với dự án thuộc ngành nghề như: Thu gom; xử lý; tái chế hoặc tái sử dụng chất thải. Dự án này thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 16; Luật đầu tư 2020. Khi thực thiện thủ tục ưu đãi đầu tư; trước hết dự án này phải được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó; dự án Thu gom; xử lý; tái chế hoặc tái sử dụng chất thải sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư như:

+ Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp thu gom; xử lý; tái chế hoặc sử dụng chất thải.

+ Khi nhập khẩu rác thải; miễn thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định nhằm tái chế chất thải.

+ Được giảm tiền thuê đất; tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất.

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Các trường hợp điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

  • Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;
  • Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;
  • Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Lưu ý: 

Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; chuyển đổi sở hữu; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển nhượng.

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất

Ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư

Bước 1: Xác định căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư

  • Đối với dự án được cấp:

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc

– Quyết định chủ trương đầu tư; hoặc

– Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

– Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hoặc

– Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoặc

– Giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao; hoặc

– Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hoặc

– Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Trên cơ sở nội dung của giấy tờ này để xác định hình thức; căn cứ; điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư.

  • Đối với dự án không được cấp một trong các loại giấy tờ nêu trên; nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định để tự xác định ưu đãi cũng như thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ áp dụng ưu đãi đầu tư thông qua bưu điện/trực tiếp tại trụ sở cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư

Hồ sơ gồm:

– Kê khai/đề nghị áp dụng ưu đãi đầu tư.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ… đối với trường hợp được cấp một trong số các loại giấy tờ này.

Bước 3: Cơ quan thuế; cơ quan tài chính; cơ quan hải quan; cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi đầu tư về đất đai và ưu đãi khác đối với nhà đầu tư đáp ứng điều kiện

Thời hạn giải quyết:

Tùy thuộc thời hạn giải quyết của từng cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư đối với từng loại ưu đãi đầu tư.

Các trường hợp điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư
Ưu đãi đầu tư

Theo Điều 22 Nghị định 31/2021 của Chính phủ; ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong trường hợp:

– Dự án đầu tư đáp ứng thêm điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư ở mức cao hơn; hoặc

– Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện được hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới.

Nếu dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi quy định ở Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư tự xác định thì sẽ không được hưởng ưu đãi.

Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Lưu ý: 

Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; chuyển đổi sở hữu; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; chuyển nhượng.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về  Ưu đãi đầu tư; Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Bài viết mới

Ưu đãi đầu tư
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh