Công văn 2077/TCHQ-GSQL 2022 vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 2077/TCHQ-GSQL
V/v: Vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Bình.
(Đ/c: Khu cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn)

 

Trả lời công văn số 21 CV/TBLC ngày 16/5/2022 của Công ty TNHH Tân Bình về việc điều chuyển hàng từ kho hàng Chính Phong sang kho Chính Phong 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai để thực hiện các thủ tục vận chuyển theo quy định.

Giao Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện kiểm tra thực tế và niêm phong hàng hóa trước khi vận chuyển để đảm bảo công tác giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tân Bình biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành;
– Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Hải

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần