Chỉ thị 1369/CT-KTNN thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19


Kiểm toán Nhà nước ra Chỉ thị thực hiên nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 16/7/2021, Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị 1369/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu toàn ngành KTNN tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19 của các Bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch theo mức độ thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Cụ thể: 
Thứ nhất, tại các địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán và Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương. 
Thứ hai, tại các địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số địa bán, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán) thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, đồng thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách, xem xét, quyết định khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thứ ba, tại các địa phươn có dịch nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu  Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 
Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Xem chi tiết Chỉ thị 1369/CT-KTNN tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available