LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Chỉ thị 23/CT-UBND Hà Nội 2021 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Chỉ thị 23/CT-UBND Hà Nội 2021 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
23/CT-UBND
Ngày ban hành:
05/10/2021
Loại văn bản:
Chỉ thị
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Chu Ngọc Anh
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NỘI

__________

Số: 23/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

____________

 

Năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là công tác tuyển quân) được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, phát huy được cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; việc triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân bảo đảm đúng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 và các nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; đạt chất lượng, hiệu quả cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong nắm và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác vận động, tuyên truyền của các cấp, các ngành ở địa phương trong suốt quá trình tuyển quân chưa được thường xuyên; công tác bình cử công khai ở cấp thôn, tổ dân phố có địa phương còn chưa được chú trọng; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ của công dân có Hội đồng còn sai sót; còn có công dân nhập ngũ không đủ tiêu chuẩn phải bù đổi; tỷ lệ công dân là đảng viên, công chức, viên chức nhập ngũ còn thấp; công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có nhiều tiến bộ, song toàn Thành phố mới chỉ thực hiện hoàn thành 79,2% chỉ tiêu giao quân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ thị:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả; các thành viên Hội đồng NVQS các cấp theo chức năng nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện; nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân.

2. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng trong Nhân dân trên địa bàn Thành phố, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân, CAND và Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; các sở, ban, ngành Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS Thành phố) chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2022 đúng Luật NVQS, Luật CAND và các nghị định, thông tư, hướng dẫn; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của Thành phố. Tổng hợp kết quả thực hiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

4. Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao; nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đề xuất với Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND cho thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình và điều kiện cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Thành phố; chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác phúc tra, rà soát, xác minh và xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự… nhập ngũ vào Quân đội, Công an.

5. Sở Y tế Thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hướng dẫn các địa phương công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân; chỉ đạo ngành Y tế địa phương tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho công dân có lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trước khi tổ chức giao quân; Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ; các Sở: Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và các địa phương trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật NVQS, Luật CAND, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; ngày giao quân thực sự là ngày hội tòng quân của Nhân dân địa phương. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị Quân đội, Công an trong việc giúp đỡ gia đình quân nhân và chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại ngũ gặp khó khăn; động viên chiến sỹ đang tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức đón tiếp tận tình, chu đáo quân nhân, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND ngũ xuất ngũ trở về địa phương; đăng ký, quản lý vào ngạch dự bị; tạo điều kiện thuận lợi dạy nghề, giới thiệu việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho quân nhân, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và các ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội và Công an.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Bộ Quốc phòng;

Bộ Công an;

Bộ Tổng Tham mưu;

Thường trực Thành ủy, HĐND TP;

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội;

Thành viên HĐNVQS Thành phố;

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

Công an thành phố Hà Nội;

Các sở, ban, ngành Thành phố;

Viện KSND, TAND TP Hà Nội;

Liên đoàn lao động Thành phố;

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;

Hội Cựu chiến binh Thành phố;

– Đoàn Thanh niên CSHCM TP;

UBND, Ban CHQS, Công an các quận, huyện, thị xã;

VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực;

Các phòng: NC, TKBT, KGVX, KT;

Báo Hà Nội mới, Đài PTTH Hà Nội;

Lưu: VT, NC(Bình), BTLTĐ (5b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account