LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công điện 1478/CĐ-BYT 2021 chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Công điện 1478/CĐ-BYT 2021 chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Loại văn bản:
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ Y TẾ
_____

Số: 1478/CĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

_________

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

 

Tiếp theo Công điện số 1242/CĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Trường Đại học về việc chấn chỉnh công tiêm vắc xin phòng COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) điện:

1. Thủ trưởng các Đơn vị tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị mình.

2. Các Đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vắc xin.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Thủ tướng Phạm Minh Chính (để báo cáo);

PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Đ/c Thứ trưởng;

UBND các tỉnh, thành phố;

Các Vụ, Cục: YTDP, QLKCB, TTTĐKT;

TTKSBT tỉnh, thành phố;

Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account