Công văn 10710/BTC-TCHQ 2021 về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
____________

Số: 10710/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Trả lời công văn số 8649/BGTVT-KHCN ngày 20/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị cho ý kiến đối với kiến nghị của Công ty TNHH Denso Việt Nam được nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đã qua sử dụng phục vụ mục đích phân tích, điều tra nguyên nhân lỗi của linh kiện do doanh nghiệp đã xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về biện pháp quản lý ngoại thương đối với doanh nghiệp chế xuất

Theo trình bày của doanh nghiệp tại công văn số 468/21/CV-DMVN ngày 02/8/2021 thì Công ty TNHH Denso Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp phép đầu tư.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 thì “Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng”.

Tại khoản 2 Điều 57 Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 quy định: “Không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương, trừ biện pháp cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, biện pháp kiểm dịch đối với hàng hóa được đưa từ nước ngoài vào khu vực hải quan riêng”.

2. Biện pháp cấm nhập khẩu đối với phụ tùng ô tô đã qua sử dụng

Theo quy định tại mục II.9.a Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì: “Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm: Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bốn bánh có gắn động cơ” thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh”.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ để phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thì cần phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép việc nhập khẩu. 

Theo đó, nếu Công ty TNHH Denso Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép nhập khẩu thì phải đảm bảo hàng hóa nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích nghiên cứu, điều tra nguyên nhân lỗi nhằm phát triển và cải tiến sản phẩm, không được sử dụng cho mục đích khác như sản xuất, kinh doanh hay lắp đặt vào phương tiện vận tải và hàng hóa nhập khẩu không được gây mất an toàn, ảnh hưởng tới môi trường khi tiêu hủy.

Đối với phương án xử lý hàng hóa là phế phẩm sau quá trình nghiên cứu, điều tra nguyên nhân lỗi, đề nghị toàn bộ hàng hóa này phải được xử lý theo phương án tiêu hủy và báo cáo với cơ quan hải quan phương án trước khi thực hiện tiêu hủy.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available