Mobile Menu

Công văn 1169/TTg-CN 2021 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Quy hoạch phát triển ngành than

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu:
1169/TTg-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
14/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Công nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Văn Thành
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1169/TTg-CN

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 4419/BCT-DKT ngày 26 tháng 7 năm 2021), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3704/BTNMT-ĐCKS ngày 07 tháng 7 năm 2021) về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh danh mục dự án điều chỉnh thời điểm kết thúc khai thác đối với Dự án khai thác hầm lò mỏ Quảng La và điều chỉnh giai đoạn vào sản xuất đối với Dự án khai thác hầm lò mở rộng, xuống sâu mỏ Nam Khe Tam như đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về tính xác thực của các dự án đầu tư khai thác than nêu trên đã được thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Đông Bắc triển khai tổ chức thực hiện các Dự án theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;

– Các Bộ: TN&MT, TC, XD, KH&ĐT, KH&CN;

– UBQLVNN tại DN;

– UBND tỉnh Quảng Ninh;

– Tổng công ty Đông Bắc;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TH, NN, QHĐP;

– Lưu: VT, CN (2).Duc

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top