LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP
Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ 2021 cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ

Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ 2021 cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Quản lý khám, chữa bệnh
Số hiệu:
1492/KCB-PHCN&GĐ
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
19/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Lao động-Tiền lương , Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Vương Ánh Dương
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

_______

Số: 1492/KCB-PHCN&GĐ
V/v
: Cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế,

Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương,

Y tế các Bộ, ngành,

Các bệnh viện trường Đại học.

– Ban chính sách xã hội- BHXH Việt Nam.

 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB), Bộ Y tế nhận được Công văn số 2989/BHXH-CSXH đề ngày 24/9/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 do Văn phòng Bộ chuyển đến. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản ánh một số cơ sở y tế, (bao gồm cả bệnh viện dã chiến) đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Các bệnh viện trường Đại học; Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/ 12 /2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

3. Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà BHXH đã tiếp nhận, đề nghị Ban Chính sách xã hội – Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ BHXH theo đúng các quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
Như trên;

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

Cục trưởng (để b/c);

Các Phó Cục trưởng;

VP Bộ (để biết);

Cục QLMTYT (để p/h);

Phòng NV-TTr-BVSKCB;

Lưu: VT, PHCN&GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vương Ánh Dương

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Start typing to see posts you are looking for.
Tài khoản