Công văn 2022/BTTTT-TH 2022 hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
_______________

Số: 2022/BTTTT-THH
V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐUBQGCĐS ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của UBND tỉnh Điện Biên, bao gồm:

– Kế hoạch năm 2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Điện Biên. Trong đó lưu ý xác định ra mục tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện. Mục tiêu quan trọng đặt ra năm 2022 về phát triển hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Điện Biên phấn đấu cao hơn mục tiêu chung của cả nước.

– Kế hoạch chi tiết triển khai theo từng tháng đối với nhiệm vụ trọng tâm được giao cho tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022. Kế hoạch chi tiết này được ban hành riêng hoặc là một nội dung của Kế hoạch năm 2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Điện Biên.

Đối với nhiệm vụ Triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh dựa trên Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC), đề nghị nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số để tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết.

Thời hạn ban hành các Kế hoạch trước ngày 10/6/2022 (thứ Sáu) và gửi một bản về Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Uỷ ban Quốc gia để tổng hợp.

2. Báo cáo Ủy ban Quốc gia kết quả thực hiện hằng Quý trước ngày 10 của tháng cuối Quý, đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung của Ủy ban (Đề cương Báo cáo gửi kèm theo để tham khảo; nội dung Báo cáo có thể được điều chỉnh phù hợp với phạm vi nhiệm vụ của UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện).

3. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các Kế hoạch nêu trên. Đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ về chuyển đổi số cho UBND tỉnh Điện Biên là Ông Trần Thanh Tùng – Cục Tin học hóa (Số điện thoại liên hệ: 0904168987; địa chỉ email: thanhtung@mic.gov.vn).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
– Sở TT&TT tỉnh Điện Biên;
– Lưu: VT, THH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Huy Dũng

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ HÀNG QUÝ[1] NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 2022/BTTTT-THH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022

 *Yêu cầu: Nêu rõ kết quả, các công việc đã thực hiện để triển khai từng nhiệm vụ được giao.

2. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp của Ủy ban

*Yêu cầu: Nêu rõ kết quả, các công việc đã thực hiện để triển khai từng nhiệm vụ được giao; việc nào đã hoàn thành, việc nào đang thực hiện, việc nào đang thực hiện quá hạn.

3. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương

*Yêu cầu: Nêu rõ kết quả, các công việc đã thực hiện để triển khai từng nhiệm vụ được giao. Danh mục, tiến độ các dự án đầu tư công cho chuyển đổi số (nếu có) đang triển khai, tổng số vốn đã chi.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

*Yêu cầu: Nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ TIẾP THEO

*Yêu cầu: Xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý tiếp theo và kết quả cụ thể đạt được trong quý của từng nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

*Yêu cầu: Nêu cụ thể các kiến nghị, đề xuất theo từng vấn đề. Trong đó, đề xuất nào kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ; đề xuất nào kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

_______________________

[1] Ghi Quý báo cáo (ví dụ Quý III năm 2022)

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Nhúng URLDán một liên kết đến nội dung bạn muốn hiển thị trên trang web của bạn.Nhúng

Tìm hiểu thêm về nhúng(mở trong cửa sổ mới)

Rất tiếc, nội dung này không thể nhúng được.Thử lạiChuyển sang liên kết

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần