Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
___________

Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3005/BKHĐT-QLĐT ngày 09/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến về Dự thảo báo cáo dự án xây dựng Nhà máy vật liệu polymer công nghệ cao của Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định đối tượng chịu thuế thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 quy định mặt hàng “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” thuộc nhóm 39.20.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định mặt hàng thuộc nhóm 39.20 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 6%.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu giấy nền polymer là “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” thuộc nhóm 39.20 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 6%.

2. Về thuế chống bán phá giá

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Bộ Công thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định nêu trên, việc áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. Do vậy, đề nghị đơn vị chủ trì lấy ý kiến Bộ Công thương để được xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên, chuyển quý Bộ được biết và tổng hợp.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính

(trả lời công văn số 144/TCNH-NH ngày 09/5/2022);
– Lưu: VT, TXNK (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần