Mobile Menu

Công văn 2658/SGDĐT-CTTT HCM 2021 tăng cường công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:
2658/SGDĐT-CTTT
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
06/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Bảo hiểm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Dương Trí Dũng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 2658/SGDĐT-CTTT

Về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 – 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và quận, huyện;

Hiệu trưởng trường THPT, trường THPT nhiều bậc học;

Hiệu trưởng trường CĐ-TC trực thuộc;

Giám đốc trung tâm GDTX;

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Công văn số 3215/UBND-VX ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và quận, huyện:

– Phối hợp Bảo hiểm xã hội địa phương:

+ Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học 2021-2022;

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng theo quy định; Triển khai sử dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy;

– Kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên tại các nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục trên địa bàn; Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; Rà soát các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục

– Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại đơn vị; Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng theo quy định;

– Triển khai sử dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy cho toàn bộ học sinh;

– Sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn kinh phí được trích lại để thực hiện để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

3. Các đơn vị báo cáo định kỳ theo mẫu số liệu thống nhất (Mẫu 1 đính kèm), gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn trước ngày 30/12/2021 và ngày 30/4/2022.

4. Mọi thông tin, thắc mắc của phụ huynh về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đề nghị truy cập website Bảo hiểm xã hội TP.HCM để được giải đáp, hướng dẫn(http://bhxhtphcm.gov.vn).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

–   Như trên;

–   BHXH TP;

–   Giám đốc Sở GD&ĐT;

–   Phòng, Ban Sở;

–   Lưu: VP, CTTT(Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Dương Trí Dũng

 

 

 

MẪU 1

 

ĐƠN VỊ:……………………………..

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHYT HSSV TẠI TPHCM

NĂM HỌC 2021 – 2022

Từ ngày  ……….  đến ngày ……………

 

STT

Đơn vị

Tổng số học sinh trường đang quản lý

Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Tỷ lệ
 (%)

Ghi chú

 
 

Tham gia BHYT

Tham gia hộ gia đình

Tham gia diện khác

Cộng

 

A

B

1

2

3

4

5=(2+3+4)

6=5/1

7

 

 PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TRƯỜNG TiH…

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TRƯỜNG THCS…

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TRƯỜNG THPT…

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TTGDTX

               

 TỔNG CỘNG: (1,2,3,4)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                               THỦ TRƯỞNG

Người lập bảng:…………. số điện thoại:………                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top