Mobile Menu

Công văn 2934/UBND-VX 2021 TP HCM thực hiện phong trào thi đua Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

Số: 2934/UBND-VX
Về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19” theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố.

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2329/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19” thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian thực hiện trong 15 ngày, kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021.

Tuy nhiên, trước tình hình hết sức cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2468/UBND-VX ngày 24 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 về tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19” theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Thời gian thi đua: từ nay đến thời điểm Thành phố kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối tượng thi đua: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn; các khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố.

3. Nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng trong phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19” thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Công văn số 364/BTĐKT-NV ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ).

4. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 2468/UBND-VX ngày 24 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giao Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) thường xuyên rà soát, cập nhật các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố để bổ sung nội dung thi đua và hướng dẫn cụ thể tiêu chí đánh giá khen thưởng trong phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19” theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy.

5. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được phân công tại Mục IV Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Kết thúc đợt thi đua, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện lập thủ tục hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, khen thưởng theo quy định.

Riêng các các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố và các cá nhân sẽ được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố trên cơ sở Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

7. Để đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố và có cơ sở xét khen thưởng khi kết thúc phong trào thi đua đối với các đơn vị thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công ty, tổng công ty thuộc Thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐND Thành phố;

TTUB: CT, các PCT;

Thành viên HĐ.TĐKT Thành phố;

Ban TĐKT(Sở Nội vụ);

VPUB: CPVP;

Phòng VX, TH;

– Lưu: VT, (VX/Ng.T)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Võ Văn Hoan

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top