Công văn 3455/BTTTT-CNTT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông trong khi giãn cách xã hội

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

________________

Số: 3455/BTTTT-CNTT

V/v: Hỗ trợ doanh nghiệp CNTT-TT trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh/thành phố đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nhằm từng bước hạn chế và khống chế dịch bệnh Covid-19.

Nhằm hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp đang cung cấp, duy trì, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông, dịch vụ công của cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp đang có hợp đồng sản xuất kinh doanh với đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghệ số phục vụ các lĩnh vực thiết yếu (thương mại điện tử, y tế, giáo dục, giao nhận hàng hóa,…); tiếp theo văn bản số 1268/BTTTT-VP ngày 10/4/2020 về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông , Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Ủy ban nhân dân nội dung như sau:

1. Xem xét hỗ trợ cấp Giấy đi đường cho người lao động của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông như nêu trên để duy trì các hoạt động ứng trực với tỷ lệ 10-15% tại doanh nghiệp mỗi ngày trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp được phép hoạt động chịu trách nhiệm đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban nhân dân./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

BCĐQG phòng chống Covid-19 (để b/c);

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn;

Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;

Sở VHTT, TT& DL tỉnh Bạc Liêu;

Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần