Mobile Menu

Công văn 3844/UBND-TH TP.HCM 2021 hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân TP. HCM
Số hiệu:
3844/UBND-TH
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
18/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Thương mại-Quảng cáo , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Dương Anh Đức
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 3844/UBND-TH
V/v
: Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ; theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 8622/TTr-SYT ngày 18 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar, cụ thể như sau:

1. Tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar quy định tại khoản 7 Phụ lục III Quyết định số 3900/QĐ-UBND đến khi có thông báo mới.

2. Giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố xem xét, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage, spa, quán bar; ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi Thành phố ban hành Bộ tiêu chí.

3. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Thành phố./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;

Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế;

Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐND TP;

TTUB: CT, các PCT;

Ủy ban MTTQVN TP;

VPUB: CVP, các PCVP;

Các Phòng NTCH;

– Lưu: VT, (TH/T.Duy).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Dương Anh Đức

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top