Mobile Menu

Công văn 3908/UBND-KGVX Hà Nội 2021 điều chỉnh một số nội dung tại công văn 3807/UBND-KGVX

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Số hiệu:
3908/UBND-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
06/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Chử Xuân Dũng
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 3908/UBND-KGVX
V/v:
Điều chỉnh một số nội dung
tại Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Y tế;

– UBND các quận, huyện, thị xã.

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 3826/SGDĐT-CTTT ngày 05/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp theo Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

– Thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3826/SGDĐT-CTTT ngày 05/11/2021.

– Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục theo văn bản số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021; đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Đồng chí Bí thư Thành ủy;

Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐND Thành phố;

Chủ tịch UBND Thành phố;

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

Ban Tuyên giáo Thành ủy;

VPUB: CVP, các Phó Chánh văn phòng;

– Các phòng: KGVX, NC, TKBT;

Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 3826/SGDĐT-CTTT
V/v:
Đề xuất điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp theo công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: UBND Thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND Thành phố về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 31/10/2021, UBND Thành phố ban hành Công văn số 3807/UBND-KGVX thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3733/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2021.

Căn cứ, chỉ đạo của Thành phố, UBND các huyện/thị xã và các nhà trường trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại học tập, tuy nhiên tại thời điểm hiện tại tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang có diễn biến phức tạp tại 20/30 quận, huyện, thị xã, số ca F0 có xu hướng tăng lên, liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm liên quan tới việc tập trung đông người, đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng, học sinh các trường chưa được tiêm vắc xin cho đến thời điểm này, việc cho học sinh trở lại học trực tiếp tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Sau khi trao đổi ý kiến và được sự thống nhất của Sở Y tế, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo xin đề xuất với UBND Thành phố điều chỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại, cụ thể như sau:

1. Đối với Huyện Ba Vì

Học trực tiếp:

Tại mỗi xã/thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện lựa chọn 01 trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 08/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được phép cho học sinh trở lại học tập tại trường theo phương án: trường tiểu học cho học sinh khối lớp 5; trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp 6 và lớp 9; trường trung học phổ thông cho học sinh khối lớp 10 và lớp 12 học trực tiếp lại trường. Thời gian thực hiện: từ ngày 08/11/2021 (thứ Hai).

Học trực tuyến: các khối lớp còn lại;

Nghỉ học tại nhà: cấp học mầm non.

Nguyên tắc thực hiện: theo nội dung Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố.

2. Đối với 29 quận, huyện, thị xã còn lại

Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc học tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông; giáo dục thường xuyên.

Nghỉ học tại nhà: cấp học mầm non.

Sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của UBND các quận/huyện/thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế sẽ có báo cáo và trình UBND Thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học theo tinh thần Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Đồng chí Giám đốc Sở;

Đồng chí PGĐ Phạm Xuân Tiến;

Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Thế Cương

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 3807/UBND-KGVX
V/v Cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch
COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Sở Y tế;

– UBND các huyện và thị xã.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 535-TB/TU ngày 25/10/2021, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3733/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3733/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

– Thời điểm thực hiện: Triển khai thực hiện từ ngày 08/11/2021 (thứ Hai).

– Quy mô:

(i) Học trực tiếp: Ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp, cuối cấp và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp. Cụ thể: cấp tiểu học khối lớp 5; cấp trung học cơ sở khối lớp 6 và lớp 9; cấp trung học phổ thông khối lớp 10 và lớp 12;

(ii) Học trực tuyến: các khối lớp còn lại;

(iii) Nghỉ học tại nhà: cấp học mầm non.

– Địa điểm: Các trường tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 18 huyện và thị xã: có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 08/11/2021 không có các ca F0 trong cộng đồng.

2. Nguyên tắc thực hiện

– Học sinh đi học theo từng địa bàn xã/phường/thị trấn tại những nơi được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 tại 18 huyện và thị xã. Những trường có học sinh trên nhiều địa bàn khác nhau thì nhà trường phải xác định, nắm rõ thông tin của các học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học của địa phương nơi học sinh cư trú.

– Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-SYT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn Liên ngành).

– Có phương án bảo đảm giãn cách, giảm sĩ số học sinh/buổi dạy. Giáo viên chưa tiêm đủ 02 mũi vắc-xin phòng chống COVID-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp.

– Các địa phương, trường học cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh trước, trong, sau khi đến trường theo đúng Hướng dẫn Liên ngành. Học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh học sinh: “Một cung đường, hai điểm đến”; phụ huynh học sinh bảo đảm tiêm vắc-xin ít nhất 01 mũi đạt trên 90%.

– Không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 01 buổi/ngày, tổ chức dạy học luân phiên đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh; kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến hợp lý với những nội dung giảng dạy, đạt hiệu quả cao nhất.

– Việc cho học sinh trở lại trường học cần phải phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí, làm từng bước thận trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp huyện, thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

– Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, tại địa phương (xã/phường/thị trấn) nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện/thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

3. Tổ chức thực hiện

– Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã thông báo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường; thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học, các cơ sở giáo dục.

– Giao UBND các huyện/thị xã căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến cấp độ dịch tại địa phương, tiếp tục có đề xuất phương án đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các khối lớp còn lại đang học trực tuyến được quay trở lại trường học trực tiếp theo lộ trình phù hợp, đề xuất UBND Thành phố xem xét, quyết định bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch tại các nhà trường. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện giúp đỡ các nhà trường, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học.

– Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện/thị xã; các xã/phường/thị trấn căn cứ vào mức độ an toàn dịch COVID-19 quyết định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và các phương án chi tiết ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng chống dịch COVID-19; chịu trách nhiệm trước Thành phố cho học sinh đi học trở lại bảo đảm an toàn.

– Việc cho học sinh trở lại trường học cần phải phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, phường, thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí, làm từng bước với phạm vi, mức độ nhất định và phương châm thận trọng vừa làm vừa điều chỉnh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, tổng hợp chung, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố các lộ trình tiếp theo.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện và thị xã tập trung triển khai đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động dạy và học cho học sinh phổ thông của các trường trên địa bàn Thành phố./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đồng chí Bí thư Thành ủy;

– Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND Thành phố;

– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

– Ban Tuyên giáo Thành ủy;

– VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;

– Các phòng: KGVX, NC, TKBT;

– Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top