Mobile Menu

Công văn 4209/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 07/11/2014

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

Số: 4209/LĐTBXH-KHTC

V/v:Cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Bộ Tài chính có công văn số 15964/BTC-NSNN ngày 03/11/2014 về việc cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (văn bản kèm theo). Bộ đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội nêu trên.

Báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 13/11/2014 (Đồng thời gửi bản mềm theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn) để tổng hợp trả lời Bộ Tài chính./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/cáo);
– Cục NCC (để phối hợp);
– Cục BTXH (để phối hợp);
– Cục PCTNXH (để phối hợp);
– Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
………………………………………………

(Kèm theo công văn số 4209 ngày 07/11/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

 

 

STT

Loại đối tượng / cơ sở xã hội

Số đối tượng / cơ sở

Ghi chú

Cộng

Nuôi dưỡng tập trung

Tại cộng đồng

 

I

ĐI TƯỢNG

 

 

 

 

1

Người có công

 

 

 

 

1.1

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

 

 

 

 

Còn sng

 

 

 

 

 

Đã mt

 

 

 

 

1.2

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

 

 

 

 

1.3

Người hoạt động kháng chiến

 

 

 

 

1.4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

 

 

1.5

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

 

 

 

 

1.6

Người có công giúp đỡ cách mạng

 

 

 

 

1.7

Thương binh

 

 

 

 

1.8

Bệnh binh

 

 

 

 

1.9

Gia đình liệt sĩ

 

 

 

 

1.10

Gia đình thương binh

 

 

 

 

1.11

Gia đình bệnh binh

 

 

 

 

1.12

Gia đình có công với nước

 

 

 

 

2

Đối tượng xã hội

 

 

 

 

2.1

Đối tượng trợ giúp xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP

 

 

 

 

2.2

Đối tượng mại dâm

 

 

 

 

2.3

Đối tượng ma túy

 

 

 

 

II

CƠ SỞ

 

 

 

 

1

Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công

 

 

 

 

2

Cơ sở bảo trợ xã hội

 

 

 

 

3

Trung tâm giáo dục, chữa bệnh lao động – xã hội

 

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top