Mobile Menu

Công văn 4234/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ban hành ngày 30/09/2014

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

Số: 4234/TCT-QLN

V/v: thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 535/CT-TCCB ngày 18/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long v/v thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc giao quyền như sau:

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: Người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này có thể giao quyền cho cấp phó xem xét ban hành quyết định cưỡng chế. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền, cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền tiếp cho bất kỳ cá nhân nào khác.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi cục trưởng Chi cục Thuế nghỉ hưu hoặc được điều động luân chuyển sang đơn vị khác:

Cục trưởng Cục Thuế giao quyền phụ trách bằng văn bản cho 01 cấp phó của Chi cục Thuế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Chi cục Thuế, trong đó có việc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
Như trên;
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
Vụ Pháp chế – TCT;
Vụ TCCB-TCT;
Website Tổng cục Thuế;
Lưu: VT, QLN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phi Vân Tuấn

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top