Mobile Menu

Công văn 4341/TCHQ-GSQL 2021 về phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________

Số: 4341/TCHQ-GSQL
V/v phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc phân luồng đối với tờ khai tái xuất phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mã loại hình G23. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp tờ khai hải quan đối với phương tiện quay vòng được hệ thống phân vào luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra là 3) và tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng dược phân luồng xanh/vàng (mã phân loại kiểm tra là 1 hoặc 2) thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện chuyển luồng tờ khai hải quan đối với phương tiện quay vòng theo luồng của tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK;
– Cục Quản lý rủi ro;
– Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top