LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Công văn 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ Hà Nội 2021 thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê

Công văn 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ Hà Nội 2021 thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành:
Loại văn bản:
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ


 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

 

Thực hiện Công văn số 3009/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; trong đó giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có liên quan, chủ trì, phối hợp Công an Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Để tổng hợp nhu cầu trở về quê của người lao động, người dân ngoại tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/9/2021 Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát thống kê tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê (theo biểu mẫu kèm theo)

Văn bản tổng hợp người lao động, ngưòi dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Email: [email protected] (gửi cả văn bản giấy và bản mềm file Excel/ trước ngày 14/9/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

Thông tin liên hệ đồng chí Lộ Xuân Huy – Chuyên viên phòng Việc làm – An toàn lao động, điện thoại: 0903297298./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– UBND Thành phố (để b/cáo);

– Đ/c Giám đốc Sở (để b/cáo);

– PGĐ Sở: Nguyễn Hồng Dân;

– Phòng LĐTB&XH Q, H, TX (để t/hiện);

– Lưu VT, VL-ATLĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Dân

 

 

(Gửi kèm Công văn số 5157/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 11/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội)

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI DÂN NGOẠI TỈNH CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ VỀ QUÊ

Start typing to see posts you are looking for.
My account