Mobile Menu

Công văn 5854/BCT-TTTN 2021 hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số hiệu:
5854/BCT-TTTN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
23/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thương mại-Quảng cáo , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đỗ Thắng Hải
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG

_____

Số: 5854/BCT-TTTN

V/v Hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ các địa phương đã kiểm soát dịch bệnh, theo thẩm quyền mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối, kịp thời cung ứng hàng hóa cho người dân, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh):

1. Đối với các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg)

Căn cứ vào các hướng dẫn của ngành y tế và các bộ/ngành liên quan: Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế); Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 (Công văn số 4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 của Bộ Công Thương) và các quy định, hướng dẫn khác có liên quan về phòng chống dịch Covid-19 để căn cứ tình hình thực tế tại địa phương linh hoạt áp dụng, xem xét việc mở cửa trở lại đối với các chợ đang tạm thời đóng cửa.

Đối với nội dung xét nghiệm Covid-19 (bao gồm cả những người quay trở lại làm việc tại chợ): xem xét áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 7770/BYT-MT ngày 18/9/2021 về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ đầu mối.

2. Đối với các địa phương khác

Căn cứ vào Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) và các hướng dẫn của ngành y tế để căn cứ tình hình thực tế tại địa phương linh hoạt áp dụng, xem xét việc mở cửa trở lại theo thẩm quyền đối với các chợ đang tạm thời đóng cửa.

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào các hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Y tế và nguồn lực, tình hình thực tế tại địa phương để linh hoạt áp dụng, hướng dẫn việc mở lại chợ theo thẩm quyền, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất, lưu thông đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân và hỗ trợ tiêu thụ nông sản./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo);

– BCĐQG PCD Covid-19;

– VPCP;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thắng Hải

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top