Mobile Menu

Công văn 6323/VPCP-KGVX 2021 hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản tại các địa phương đang giãn cách xã hội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

– Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ              

  thực hiện công tác PC dịch COVID-19;

– UBND TP HCM;

– UBND các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

  PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐTCP,

  các Vụ: NN, CN, QHĐP;

– Lưu: VT, KGVX (2) CĐ.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top