Mobile Menu

Công văn 6368/VPCP-CN 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
6368/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
11/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Công nghiệp , Xây dựng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 6368/VPCP-CN

V/v thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày  11 tháng  9  năm 2021

 

 

 Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

                

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 5555/UBND-QH2 ngày 12 tháng 8 năm 2021) về việc thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng (công văn có gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  – Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;

– Các Bộ: XD, TN&MT, NN&PTNT, TP, TC,

  CT, QP, GTVT;

  – VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

  các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;

– Lưu: VT, CN (2b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top