Mobile Menu

Công văn 6368/VPCP-CN 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

Nơi nhận:

  – Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;

– Các Bộ: XD, TN&MT, NN&PTNT, TP, TC,

  CT, QP, GTVT;

  – VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

  các Vụ: TH, KGVX, NN, QHĐP, NC, PL;

– Lưu: VT, CN (2b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top