Mobile Menu

Công văn 6707/VPCP-CN 2021 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 Hà Nội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 6707/VPCP-CN

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 2316/UBND-ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021); trên cơ sở ý kiến của các Bộ:  ế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5484/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 8 năm 2021), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5003/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021), Tư pháp (Công văn số 2755/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 8 năm 2021), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 2844/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 8 năm 2021), Quốc phòng (Công văn số 2749/BQP-TM ngày 04 tháng 8 năm 2021), Xây dựng (Công văn số 3377/BXD-HTKT ngày 23 tháng 8 năm 2021), Giao thông vận tải (Công văn số 8153/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2021) về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên (bản chụp gửi kèm theo); nghiên cứu nội dung điều chỉnh tuyến đường sắt đô thị số 4 trong quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm – thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,  Nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đề nghị điều chỉnh đồng bộ, khả thi, hiệu quả, phù hợp với các Quy hoạch có liên quan và quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

– Các Bộ: KHĐT, GTVT, XD, TNMT, TP,
   VHTTDL, QP;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

   Trợ lý, Thư ký TTg;

   các Vụ: TH, PL, QHĐP, NN, KGVX;

– Lưu: VT, CN (2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top