Mobile Menu

Công văn 6728/VPCP-QHQT 2021 đề xuất Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP. Sơn La

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 6728/VPCP-QHQT

V/v Đề xuất Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La” vay vốn AFD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: 

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

                                   

Xét đề nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5797/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 8 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La” vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: làm rõ các nội dung, hoạt động của Đề xuất Dự án nằm trong Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); làm rõ sự cần thiết, hiệu quả của Dự án, sự kết nối và phù hợp với quy hoạch tổng thể của Tỉnh; làm rõ các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng (tại văn bản số 169/BXD-PTĐT ngày 14 tháng 5 năm 2021), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại văn bản số 3285/BNN-HTQT ngày 02 tháng 6 năm 2021) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 3497/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 6 năm 2021).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                  

– Như trên;

– TTg, PTTg Phạm Bình Minh;

– Các Bộ: TC, XD, TNMT, NNPTNT;

– VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành,

Các Vụ: KTTH, NN, TH;

– Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top