Mobile Menu

Công văn 6992/VPCP-NN 2021 giao thẩm định báo cáo tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng, Nghệ An

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
6992/VPCP-NN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
29/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 6992/VPCP-NN

V/v giao thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày  29 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5838/BNN-KH ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, thành lập Hội đồng thẩm định (bao gồm đại diện của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và đại diện lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan) để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định theo đúng quy định của pháp luật; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án nêu trên gửi cơ quan chủ trì thẩm định theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 23 và khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Các Bộ: TC, TNMT, XD;

– UBND các tỉnh: Gia Lai, Nghệ An;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

  các Vụ: KTTH, CN;

– Lưu: VT, NN (2). Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top