Mobile Menu

Công văn 7001/VPCP-CN 2021 hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7001/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 7001/VPCP-CN

V/v Hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 30  tháng 9  năm 2021

 

 

Kính gửi:

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

                  

Báo điện tử Vnexpress ngày 21 tháng 9 năm 2021 có phản ánh thông tin: Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó doanh nghiệp. Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp được tự test COVID-19, tự chịu trách nhiệm nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chỉ đạo:

Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

– Các Bộ: YT, CT, GTVT, NN&PTNT, XD;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;

  Các Vụ: KGVX, KTTH, NN, TH;

  Cổng TTĐTCP;

– Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top