Mobile Menu

Công văn 7009/VPCP-KGVX 2021 đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động ngành công nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7009/VPCP-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Lao động-Tiền lương , Công nghiệp , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 7009/VPCP-KGVX

V/v Đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động trong ngành công nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng  9 năm 2021

 

 

         Kính gửi:

– Bộ Y tế;

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản số 5625/BCT-CN ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho người lao động trong các ngành công nghiệp (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xử lý các nội dung liên quan tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền.

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, xử lý./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– Các Phó TTg: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam,

  Lê Văn Thành (để báo cáo);

– Bộ Công Thương;

VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

 Trợ lý TTg,

 Các Vụ: KTTH, PL, CN, QHĐP;

– Lưu: VT, KGVX (02) LTKH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top