Mobile Menu

Công văn 7013/BYT-AIDS 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ BHYT

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
——-

Số: 7013/BYT-AIDS
V/v: Hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho PNMT có thẻ BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 của Luật số 71/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Ngày 30/6/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BYT (sau đây viết tắt là Thông tư 09/2021/TT-BYT) quy định quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; việc chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Trong quá trình xây dựng Thông tư, Bộ Y tế đã phối hợp và xin ý kiến BHXH để hoàn thiện và ban hành Thông tư.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố triển khai nội dung chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo các quy định tại Thông tư 09/2021/TT-BYT (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các đồng chí Thứ trưởng;
– Cục khám chữa bệnh, Vụ BHYT, Vụ SKBMTE, Vụ Pháp chế (để thực hiện);
– Sở Y tế các tỉnh, Tp (để thực hiện);
– Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top