Mobile Menu

Công văn 7028/VPCP-CN 2021 tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7028/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Công nghiệp , Doanh nghiệp , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 7028/VPCP-CN

V/v Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong KCN Thăng Long

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9  năm 2021

 

 

Kính gửi:

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

                  

Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long có văn bản số 13/2021/CV-Admin-TLIP ngày 07 tháng 9 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh những khó khăn trong hoạt động sản xuất của các nhà máy Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Thăng Long. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ     Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gặp gỡ, trao đổi và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Khu Công nghiệp Thăng Long để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

– Các Bộ: YT, CT, GTVT, KHĐT;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

  Trợ lý TTg, Cổng TTĐTCP,

  Các Vụ: KGVX, TH; 

– Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top