Mobile Menu

Công văn 7050/VPCP-DMDN 2021 báo cáo phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7050/VPCP-DMDN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
30/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Mai Thị Thu Vân
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 7050/VPCP-ĐMDN

V/v báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến

nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8/2021 của Ban IV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

            

 

                                     Kính gửi:

                           – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

                           – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về báo cáo của Báo cáo tổng hợp phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8 năm 2021 của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) (công văn số 34/Ban IV ngày 05 tháng 9 năm 2021) (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của Ban IV theo quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, lựa chọn áp dụng hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm củng cố niềm tin, gia tăng sức chống chịu của doanh nghiệp, người lao động trước tác động của đại dịch COVID-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, các cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TTg, PTTg Lê Minh Khái;

– Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

– Ban Nghiên cứu Phát triển KTTN (Ban IV);

– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;

– Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  các Vụ: KTTH, KGVX, PL;

– Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top