Công văn 7190/VP-VX TP.HCM 2021 khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 7190/VP-VX
Về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế

 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 6791/SYT-NVY ngày 21 tháng 9 năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên; Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đến Sở Y tế để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên (kèm CV);
– TTUB: CT, các PCT;
– VPUB: CVP, PCVP/VX;
– Phòng VX (kèm CV);
– Lưu: VT, (VX-HC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Thị Huỳnh Mai

 

 Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần