Mobile Menu

Công văn 7616/TCHQ-PC 2020 vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 7616/TCHQ-PC
V/v vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

 

Trả lời công văn số 1549/HQQT-CBL ngày 13/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc vướng mắc xử lý vi phạm khi lập biên bản chứng nhận đối với trường hợp người vi phạm bỏ trốn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc lập biên bản vi phạm hành chính được quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối với trường hp lập biên bản chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Anh

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top