Công văn 7655/VPCP-KTN 2016 Hà Nội bổ sung nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7655/VPCP-KTN

V/v:Bổ sung Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào QH nghĩa trang Thủ đô Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế

 

 

Về đề nghị của Bộ Y tế (Công văn số 5649/BYT-TB-CT ngày 21 tháng 7 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6317/BKHĐT-LĐVX ngày 15 tháng 8 năm 2016), Tài chính (Công văn số 11431/BTC-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2016), Xây dựng (Công văn số 1774/BXD-HTKT ngày 22 tháng 8 năm 2016), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 4827/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2016), về việc bổ sung Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Y tế tại công văn nêu trên.

2. Bộ Y tế tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị theo quy định và bảo đảm yêu cầu an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
– Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC;
– UBND TP Hà Nội;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, V.I, V.III;
– Lưu: VT, KTN (3). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available