Mobile Menu

Công văn 7809/VPCP-CN 2021 đánh giá khi giao cho địa phương thực hiện dự án đường bộ cao tốc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7809/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
26/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 7809/VPCP-CN

V/v Tổng kết đánh giá một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đường bộ cao tốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10  năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10183/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 9 năm 2021), Bộ Tài chính (văn bản số 11390/BTC-ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2021) về việc tổng kết đánh giá một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đường bộ cao tốc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; trong đó cần rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, đồng thời xác định tiêu chí đánh giá năng lực của địa phương được giao là cơ quan có thẩm quyền để có quy định cho phù hợp. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện “Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025”, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;

– Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top