Mobile Menu

Công văn 7830/VPCP-CN 2021 chính sách quản lý đối với sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
7830/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
26/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 7830/VPCP-CN

V/v xây dựng chính sách quản lý đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;

– Bộ Y tế;

– Bộ Công an;

– Bộ Quốc  phòng.

 

Về báo cáo nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam của Bộ Công Thương tại Công văn số 5200/BCT-CN ngày 26 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 5201/BCT-CN ngày 26 tháng 8 năm2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

– Bộ Công Thương làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành chính sách thí điểm quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới; phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trên cơ sở đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và cân đối hài hòa quyền lợi giữa các chủ thể như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4861/VPCP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 1043/VPCP-CN ngày 10 tháng 02 năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ vào thời điểm phù hợp.

–  Trong thời gian chưa được phép lưu thông, sử dụng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, các Bộ: Công Thương, Công an, Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan liên quan, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Công Thương, Y tế, Công an, Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;

– Các Bộ: TP, KHĐT, TC; KHCN;

– Hiệp hội thuốc lá Việt Nam;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

  các Vụ: PL, KGVX, KTTH, V.I, TH;

– Lưu: VT, CN (2), Ch.  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Cao Lục

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top