Công văn 8225/BTC-VP Bộ Tài chính rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 8225/BTC-VP
V/v: Rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

 

Kể từ ngày 5/7/2021, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đi vào vận hành và nhận được nhiều phản hồi, đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiện tượng nghẽn lệnh giao dịch cơ bản đã được khắc phục, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín và thể hiện được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Để tiếp tục tăng cường vai trò quản lý, điều hành thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước như sau:

1. Chỉ đạo các công ty chứng khoán, đặc biệt là các công ty có thị phần môi giới lớn báo cáo về hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin của mình, đảm bảo việc kết nối ổn định, thông suốt với hệ thống giao dịch mới của HOSE. Đồng thời khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại, đảm bảo vận hành đầy đủ các tính năng giao dịch theo quy định.

2. Rà soát đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới, trong thời gian sớm nhất có thông báo chính thức cho phép HOSE tiếp nhận trở lại các hồ sơ đăng ký niêm yết mới. Đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang HOSE, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian nghẽn lệnh tại HOSE. Khẩn trương báo cáo việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông báo nhanh, kịp thời các chính sách nhằm ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở GDCKVN, Sở GDCK Tp. HCM,
Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK (để phối hợp);
– Lưu: VT, VP (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quân

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available