Công văn 8293/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 8293/VPCPKTTH

V/v: Thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
—————–

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 6894/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc tổng kết thực hiện Đ án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đi mới đồng bộ các hệ thống ch tiêu thống kê.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s7927/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện Tiu đề án Xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi kèm theo báo cáo số 6894/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
Tổng cục Thống kê;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT,TCCV, KTN;
Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available