Mobile Menu

Công văn 8293/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
8293/VPCP-KTTH
Loại văn bản:
Công văn
Ngày ban hành:
13/10/2015
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 8293/VPCPKTTH
V/v: Thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
—————–
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015
 
 
Kính gửi:
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 6894/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc tổng kết thực hiện Đ án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ đã được quy định tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đi mới đồng bộ các hệ thống ch tiêu thống kê.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s7927/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện Tiu đề án Xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
(Xin gửi kèm theo báo cáo số 6894/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
Nơi nhận:
Như trên;
Thủ tướng CP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
Tổng cục Thống kê;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT,TCCV, KTN;
Lưu: VT, KTTH (3), DH.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 
 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top