Mobile Menu

Kế hoạch 180/KH-UBND Hà Nội đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Số hiệu:
180/KH-UBND
Loại văn bản:
Kế hoạch
Ngày ban hành:
06/08/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Trọng Đông
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________

Số: 180/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND Thành phố; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính Phủ; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

– Việc đánh giá công tác PCTN năm 2020 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2021 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung đánh giá công tác PCTN

1.1. Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN.

– Việc tổ chức thực hiện.

1.2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

1.2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước

– Việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN năm 2018.

– Cải cách hành chính.

– Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

– Kiểm soát xung đột lợi ích.

– Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.

– Kiểm soát tài sản thu nhập.

– Thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

1.2.2. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

– Hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

– Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

– Thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

– Kiểm soát xung đột lợi ích trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

– Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

1.3. Việc phát hiện và xử lý nham nhũng

– Việc phát hiện hành vi tham nhũng.

– Việc xử lý tham nhũng.

– Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng.

1.4. Việc thu hồi tài sản tham nhũng

– Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính.

– Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp.

2. Phạm vi đánh giá công tác PCTN

– Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND Thành phố, cơ quan thuộc UBND Thành phố về PCTN.

– Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã.

– Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020.

3. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2020 (do đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố là Tổ trưởng), thành phần gồm các đơn vị: Thanh tra Thành phố (cơ quan thường trực); Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

4. Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN

– Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND Thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN của đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của Thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố.

– Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN theo nội dung tại Mục II.1 và công tác PCTN của Thành phố theo nhiệm vụ được phân công tại Mục III của Kế hoạch này, kèm theo tài liệu chứng minh làm cơ sở dữ liệu, căn cứ để tổng hợp chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN (ban hành kèm theo Quyết định số 399/QĐ-TTCP ngày 20/7/2020 của Thanh tra Chính phủ).

UBND Thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác PCTN trước ngày 15/9/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) trước ngày 20/8/2021 (theo nội dung tại Mục II.1 của Kế hoạch này). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2020, báo cáo UBND Thành phố.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Thành phố báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát. Thực hiện đánh giá đối với mục C.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

2. Sở Tài chính: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN 2018; mục B.1.3, B.1.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.4, B.2 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

4. Sở Nội vụ: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.2, B.1.4, B.1.5, C.2.1, C.2.3 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Tư pháp: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, B.1.4, B.1.7 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

7. Sở Giáo dục và đào tạo: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

8. Sở Y tế: thực hiện đánh giá đối với mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: thực hiện đánh giá đối với mục A.2.3; mục B.1.1 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ trong việc công khai đối với lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018; mục B.1.4 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

10. Ban Tiếp công dân Thành phố: báo cáo việc thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố, việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện đánh giá đối với Mục A.2.5 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

11. Công an Thành phố: báo cáo kết quả thực hiện điều tra các vụ án tham nhũng; kết quả xử lí thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục C.1.3, C.2.2, C.3; Mục D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, đánh giá kết quả truy tố, xét xử các vụ tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

– Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục C.1.3; C.2.2, C.3; Mục D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

– Tòa án nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục C.1.3; C.2.2.3, C.3; Mục D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

– Cục Thi hành án Thành phố:cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

13. Thanh tra Thành phố:

– Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

– Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCTN; công tác ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục C.1.1, C.1.2 Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

– Đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2020 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chủ trì cùng Tổ công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/8/2021.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố (thông qua Thanh tra Thành phố) để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:
– Thanh tra Chính phủ (để b/c);
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT UBND Thành phố;
– Ủy ban MTTQ VN TP Hà Nội;
– Ban Nội chính Thành ủy;
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND TP;
– Công an Thành phố;
– Viện Kiểm sát nhân dân TP;
– Tòa án nhân dân Thành phố;
– Cục Thi hành án dân sự Thành phố;
– Các sở, ban, ngành Thành phố;
– UBND quận, huyện, thị xã;
– VP UBND TP: CVP, PCVP V.T.Anh; Các phòng: NC, TKBT, KT;
– Lưu: VT, NC(Bình).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top