Mobile Menu

Nghị quyết 1109/NQ-UBTVQH14 thành lập Thành phố Phú Quốc và các phường thuộc Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Số hiệu:
1109/NQ-UBTVQH14
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
09/12/2020
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Hành chính , Địa giới hành chính
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1109/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

______________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 537/TTr-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 674/TTr-TANDTC ngày 27 tháng 10 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 43/TTr-VKSTC ngày 23 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Tư pháp tại văn bản số 2762/BC-UBTP14 ngày 30 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo thẩm tra số 3699/BC-UBPL14 ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

1. Thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phố Phú Quốc giáp thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương; vịnh Thái Lan và Campuchia.

2. Thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc:

a) Thành lập phường Dương Đông trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 60.415 người của thị trấn Dương Đông.

Phường Dương Đông giáp xã Cửa Dương, xã Dương Tơ và vịnh Thái Lan;

b) Thành lập phường An Thới trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.610 người của xã Hòn Thơm và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số 37.485 người của thị trấn An Thới.

Phường An Thới giáp xã Dương Tơ và vịnh Thái Lan.

3. Sau khi thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc:

a) Thành phố Phú Quốc có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 phường: An Thới, Dương Đông và 07 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu;

b) Tỉnh Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 huyện và 03 thành phố; 144 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 18 phường, 10 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Hiệu lc thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động; sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Tổng cục Thống kê;
– Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
– Lưu: HC, PL
Số e-PAS: 93076

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top