Mobile Menu

Nghị quyết 125/NQ-CP 2021 sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Việt Nam và Italia

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
125/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
07/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Tài chính-Ngân hàng , Ngoại giao
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 125/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Công hàm sửa đổi gửi Đại sứ quán Italia tại Việt Nam để tạo thành thỏa thuận sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

Điều 3. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Italia tại Việt Nam để thúc đẩy việc triển khai thực hiện Hiệp định bảo đảm sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, thiết thực./.

 

Nơi nhận:

Các đồng chí thành viên Chính phủ;

Các Bộ: Tc, KHĐT, NG, TP;

VPCP: Trợ lý TTg, Vụ TH;

Lưu: VT, QHQT (3). ND

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top