Mobile Menu

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Quý Lộc và Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, Thanh Hóa

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1260/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN QUÝ LỘC VÀ THỊ TRẤN YÊN LÂM THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

___________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo thẩm tra số 3933/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

1. Thành lập thị trấn Quý Lộc trên cơ sở toàn bộ 13,56 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.008 người của xã Quý Lộc thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thị trấn Quý Lộc giáp xã Yên Thọ, thị trấn Yên Lâm; huyện Cẩm Thủy và huyện Vĩnh Lộc.

2. Thành lập thị trấn Yên Lâm trên cơ sở toàn bộ 17,25 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.683 người của xã Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thị trấn Yên Lâm giáp xã Yên Thọ, xã Yên Tâm, thị trấn Quý Lộc, thị trấn Thống Nhất; huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc.

3. Sau khi thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm:

a) Huyện Yên Định có 26 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 04 thị trấn;

b) Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 23 huyện, 02 thành phố và 02 thị xã; 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 469 xã, 60 phường và 30 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

 Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Tổng cục Thống kê;
– HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa-
– Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 30717

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top