Mobile Menu

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1261/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LONG GIAO THUỘC HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI

___________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một sđiều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 27/TTr-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 và Báo cáo thẩm tra số 3934/BC-UBPL14 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

1. Thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở toàn bộ 33,75 km2diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.524 người của xã Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Thị trấn Long Giao giáp các xã Bảo Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Sau khi thành lập thị trấn Long Giao:

a) Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 01 thị trấn;

b) Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 02 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 121 xã, 40 phường và 09 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Tổng cục Thống kê;
– HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai;
– Lưu: HC, PL.
Số e-PAS: 30719.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top