Mobile Menu

Nghị quyết 129/NQ-CP 2021 thông qua dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Loại văn bản:
Ngày ban hành:
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 129/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/20217/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 83/TTr-NHNN ngày 05 tháng 10 năm 2021;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

  1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/20217/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các Thành viên Chính phủ; chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.
  2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– VPCP: các PCN, Vụ QHĐP;
– Lưu: VT, KTTH (3).
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top