Mobile Menu

Nghị quyết 139/NQ-CP 2021 ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa VN và Nhật Bản

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
139/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
12/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Ngoại giao
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ

________

Số: 139/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản

_______________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

   Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1196/TTr-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại về thông báo ủy quyền ký Công hàm trao đổi nêu trên./.

 

Nơi nhận:

– TTg, PTTg Phạm Bình Minh;

– Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC, NG, TP;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

   các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TH;

– Lưu: VT, QHQT(2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Phạm Bình Minh

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top