Mobile Menu

Nghị quyết 142/NQ-CP 2021 phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số hiệu:
142/NQ-CP
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
15/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Ngoại giao , Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phạm Bình Minh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

CHÍNH PHỦ
______

Số: 142/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt “Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan”

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4768/TTr-BGTVT ngày 26 tháng 5 năm 2021 và ý kiến các cơ quan liên quan

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan ký ngày 10 tháng 9 năm 2012 tại Astana.

Điều 2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:

Các đồng chí thành viên Chính phủ;

Các Bộ: GTVT, TC, KHĐT, NG, TP;

VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý Các Vụ: CN, KTTH, TH;

Lưu: VT, QHQT (3). MH

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top