ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 468/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

____________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 588/NQ-UBTVQH14 ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 645/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 28/TTr-VPQH ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban thay ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

2. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban thay ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cửa Quốc hội khóa XIV;

3. Ông (bà) Giám đốc Trung tâm Tin học, Ủy viên thường trực thay ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học;

4. Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên thay bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

5. Bà Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ủy viên thay ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Xã hội;

6. Ông Tạ Lê Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế, Ủy viên thay ông Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế;

7. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Ủy viên thay ông Hoàng Anh Công, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân nguyện;

8. Bà Dương Thị Tình Thương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công tác đại biểu, Ủy viên thay bà Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu;

9. Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy viên thay bà Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

10. Ông Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội, Ủy viên thay bà Trịnh Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội;

11. Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Ủy viên thay ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV, nguyên Vụ trưởng Vụ Thông tin;

12. Ông Lê Quang Minh, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Ủy viên thay ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam;

13. Bổ sung ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Ủy viên;

14. Bổ sung ông (bà) Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ngân sách, Ủy viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Các cơ quan của Quốc hội; các
cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;
– Các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội;
– Lưu HC, TCCB (TCBC 3b).

Số e-PAS: 9604

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 

 

Scroll to Top