Mobile Menu

Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản QPPL do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Số: 02/2021/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

 

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình;

2. Quyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước;

3. Quyết định số 05/2017/QĐ-KTNN ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước;

4. Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước;

5. Quyết định số 07/2017/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

6. Quyết định số 10/2017/QĐ-KTNN ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp;

7. Quyết định số 11/2017/QĐ-KTNN ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Thủ tướng Chính phủ;

VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; các ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

VKSND tối cao, TAND tối cao;

Các cơ quan TW của các đoàn thể;

Các Tập đoàn kinh tế;

Bộ Tư pháp;

Công báo;

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

Lưu: VT; PC.

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Sỹ Thanh

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top